Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533807040, e-mail iod@odoplus.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o pracę pomiędzy pracownikiem,   a pracodawcą oraz realizacji praw i obowiązków pracowniczych wynikających z zatrudnienia i przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz niezbędność dla wykonania umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  3. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy,
  4. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r.                    w sprawie dokumentacji pracowniczej,
  5. art. 9 ust. 2 lit. b) RODO — obowiązek i szczególne prawo w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony społecznej,
  6. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO — przetwarzanie niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
  7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a następnie 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują okres dłuższy lub krótszy:
  1. 10 lat - dokumentacja powypadkowa, na podstawie przepisów wynikających z Kodeksu Pracy,
  2. 3 lata - Karty ewidencji czasu pracy, na podstawie przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Pracy
  3. 3 lata - Oceny okresowe pracowników na podstawie przepisów szczególnych, zależnych od zajmowanego stanowiska.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. żądania dostępu do danych,
 2. żądania sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,       00-913 Warszawa.
 1. Nie posiada Pan/ Pani prawa do:
 1.  sprzeciwu wobec przetwarzania,
 2.  ograniczenia wobec przetwarzania,
 3.  przenoszenia danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 3. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa zawarcia umowy, w związku z brakiem możliwości realizacji praw i obowiązków pracowniczych wynikających z zatrudnienia.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny